Sklenite vzdrževalno pogodbo

V podjetju Valmor d.o.o. nudimo možnost sklenitve vzdrževalne pogodbe, po kateri se redni servisni in vzdrževalni posegi izvajajo preventivno in morebitne napake odpravijo takoj, tako da ni morebitnih izpadov delovanja oz. so le-ti zmanjšani na najmanjšo možno raven.

Priporočene servisne aktivnosti po vzdrževalni pogodbi:

Servisna vzdrževanja

 

1. Letno vzdrževanje

Spomladanski zagon hladilnega agregata - pred zagonom hladilnega agregata je izvajalec dolžan opraviti sezonski servisni pregled, kot ga predpisuje proizvajalec in sicer:

 • vizuelna kontrola hladilnega agregata
 • kontrola tesnosti in pretoka kondenzatorskega kroga
 • kontrola tesnosti in pretoka v hladilnem krogu
 • preveriti nivo olja v kompresorju
 • preveriti funkcionalnost in tesnenje vseh ventilov hladilnega agregata
 • preveriti stanje elektronskih komponent, stikal in kontaktorjev
 • preveriti parametre in nastavitve procesorja
 • preveriti ali so izpolnjeni vsi pogoji za vklop hladilnega agregata
 • vizuelna kontrola kondenzatorja
 • vizuelna kontrola ohišja
 • preveriti delovanje ventilatorjev kondenzatorja
 • preveriti pretoke in tlačne padce
 • preveriti funkcionalnost senzorjev in zaščit hladilcev
 • po potrebi oprati satovje kondenzatorja (predvidoma enkrat letno)

Po vklopu hladilnega agregata izvajalec preveri vse dinamične parametre agregata:

 • nivo hladilnega sredstva
 • kontrola delovanja ekspanzijskega ventila
 • kontrola tlakov hladilnega sredstva
 • kontrola funkcije elektromagnetnih ventilov
 • kontrola merilnikov pretoka, temperature in tlaka
 • meritev pregrevanja in pohlajevanja
 • kontrola funkcije presostatov
 • kontrola vseh parametrov in njihova primerjava s predpisanimi vrednostmi
 • kontrola električnih parametrov med delovanjem pod obremenitvijo agregatov

Po opravljenem zagonu hladilnih agregatov se izdela poročilo o zagonu.

Jesenska zaustavitev hladilnega agregata - po koncu hladilne sezone se izvede sezonski servisni pregled hladilnega agregata kot ga predpisuje proizvajalec in priprava na izklop.

Opraviti je potrebno:

 • vizuelna kontrola hladilnega agregata
 • kontrola tesnosti in pretoka kondenzatorskega kroga
 • kontrola tesnosti in pretoka v hladilnem krogu
 • preveriti nivo olja v kompresorju
 • analiza olja kompresorja (predvidoma vsaki dve leti)
 • preveriti funkcionalnost in tesnenje vseh ventilov hladilnega agregata
 • preveri parametre in nastavitve procesorja
 • morebitna ponastavitev parametrov delovanja
 • preverjanje koncentracije protizmrzovalnega sredstva – mešanice etylenglokol – voda v tokokrogu
 • menjava oz. dopolnitev mešanice po potrebi oz.praznjenje uparjalnika in zaščita z protizmrzovalno tekočino
 • kontrola kondenzatorja
 • kontrola delovanja protizmrzovalne zaščite (el. grelcev)

Po opravljenem sezonskem servisnem pregledu se izdela poročilo o opravljenem servisnem pregledu skladno z navodili proizvajalca.

2. Preventivno redno vzdrževanje

Vključuje vse naloge, ki jih opravlja izvajalec, z namenom, da ohrani zgradbo in sisteme v dobrem stanju.
Prav tako z programom preventivnega vzdrževanja zagotavljamo pravočasno in neprekinjeno izvajanje vseh zakonskih obveznosti, ki zavezujejo vsakega uporabnika sistemov HVAC. To so redni preizkusi uhajanja hladiva (po pravilniku o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi ( Ur.l. RS št. 42/2003, 41/2004-ZVO-1) in UREDBI (ES) št. 842/2006 z izdajo uradnega poročila, vodenje evidenc, letno poročanje na ARSO, pomoč pri izvajanju obdobnih pregledov in preizkusov tlačnih posod in varnostnih ventilov, vodenje servisnih knjig, priprava servisnih poročil in računalniški nadzor nad zgodovino dogodkov za vsako napravo.

 • vizuelni pregled hladilnega agregata
 • sprememba parametrov delovanja po potrebi ali zahtevi naročnika (zahteve se podajajo pisno)
 • meritve delovanja posameznih sklopov hladilnega agregata
 • nastavitev delovanja posameznih sklopov hladilnega agregata v zahtevane tolerančno območje
 • kontrola zamazanosti oljnega filtra
 • kontrola pretokov obeh krogotokov
 • kontrola tlakov hladiva
 • kontrola vseh parametrov delovanja hladilnih agregatov
 • pregled in vrednotenje vseh beleženih izrednih dogodkov in alarmov
 • vizualni pregled kondenzatorja
 • preveriti pretoke in tlačne padce
 • preveriti funkcionalnost senzorjev in zaščit hladilcev
 • po potrebi oprati satovje kondenzatorja (predvidoma enkrat letno)

3. Pisno poročilo

Ob vsakem obisku naprave in servisu se napiše pisno poročilo celotnega servisa. Poročilo zajema vse ugotovitve, opažanja in opombe pri delovanju naprave.

4. Urgentni servis

Izvajalec opravi izredni intervencijski servis na osnovi naročnikove prijave napake, vsakokrat in posamezno za vsako prijavo. Za prijavo napake je pri naročniku zadolžena kontaktna oseba, ki napako izvajalcu prijavi v pisni obliki ali za nujne primere po telefonu. Vsi intervencijski servisi se obračunajo po veljavnem intervencijskem ceniku podjetja Valmor d.o.o.

5. Analiza olja

Analiza olja pokaže potrebo po zamenjavi olja. Opravimo jo v izogib sistemskim napakam in dragim izklopom. Naročnik prejme poročilo z natančnimi parametri analize. Ta opcija vključuje le enkratno analizo olja letno.

6. Glavna servisna storitvena popravila

Vključujejo nadstandardna storitvena popravila kot so diagnosticiranje problema, rešitev problema, zamenjava in popravilo zahtevnejših okvar.

7. Letno šolanje naročnikovega osebja

Vključuje 1 dan šolanja naročnikovega osebja. Osebje bo s šolanjem pridobilo osnovno razumevanje opreme in tako prispevalo k še boljšemu delovanju in vzdrževanju naprav.

Pošljite povpraševanje